جذب مدرس جهت ضبط ویدئو آموزشی جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
0
محتوای دارایی جاری و بدهی جاری
تهیه ترازنامه

اهمیت تهیه ترازنامه در بازار

روش های تهیه ترازنامه شرکت ها تهیه ترازنامه یکی از موارد مهم و ضروری شرکت ها محسوب می شود. ترازنامه یا  Balance sheet، گزارشی است که میزان حقوق سهامداران، دارایی و بدهی یک شرکت یا سازمان را در یک بازه ...